Vendi Shqipëri Drejtues kamionësh nga vende të treta, shtetas nga vende jo anëtare të BE-së

Drejtuesit nga të ashtuquajturat vende të treta, shtetas nga vende jo anëtare të BE-së, duhet të mbajnë me vete një certifikatë shoferi uniforme në mbarë BE-në në transportin evropian të mallrave ndërkufitar. Certifikata konfirmon se shoferi i kamionit është i autorizuar të drejtojë mjetin në emër të operatorit të transportit dhe se ai ose ajo është i punësuar siç duhet në vendin e themelimit. Kjo rezulton nga ndryshimi i rregulloreve të KE-së nr. 484/2002 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 1 mars 2002, duke ndryshuar rregulloren nr. 881/92 dhe nr. 3118/93.

Kompanitë e transportit të BE-së duhet të paraqesin kërkesën për lëshimin e certifikatës së shoferit pranë autoritetit të trafikut rrugor përgjegjës për selinë e kompanisë së BE-së dhe të paraqesin këto dokumente:

-pasaportë
-patentë shoferi
-leje qëndrimi
-Leje pune
-Karta e sigurimeve shoqërore
Gjatë transportit të mjetit, origjinali i certifikatës së shoferit duhet të mbahet në mjetin komunal dhe t'i tregohet inspektorit të autorizuar nga shoferi sipas kërkesës. Kopja e vërtetuar duhet të mbahet nga kompania e transportit.

Për t'u lejuar të punojnë në Gjermani, qytetarët nga vendet jashtë BE-së ose Zonës Ekonomike Evropiane kanë nevojë për një leje qëndrimi.

Kërkohet miratimi i Agjencisë Federale të Punësimit. Qasja në tregun e punës është e mundur për shtetasit e vendeve të treta nëse nuk ka punonjës të huaj gjermanë ose të privilegjuar të BE-së për punën specifike.
Miratimi i Agjencisë Federale të Punësimit është një parakusht që autoriteti lokal i imigracionit të lëshojë një leje qëndrimi për një punonjës nga një vend i tretë.

Gjermani:
Lista 11 e urdhrave të drejtimit të lejes së drejtimit përcakton vlefshmërinë ose pavlefshmërinë në Gjermani të lejeve të drejtimit të marra jashtë vendit.

- Leje drejtimi nga vendet e treta me klasa B, C, E, D

-Patentat e drejtimit të BE-së B, C, E, D Moduli 95 me numër çelësi 70 (marrë në këmbim pa provim drejtimi)

transporti rrugor i mallrave evropa
Punë shoferi CE 95
Druckversion | Sitemap
kerkohen shofer kamioni | Ndërmjetësim drejtues Evropa dhe Gjermania | Leje pune